..
    23 Nisan 2024 Salı
Aydoğan Köyü - İmranlı - Sivas

AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME
VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ


DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
MADDE 1- Derneğin Adı: AYDOĞAN KÖYÜ GELİŞTİRME, GÜZELLEŞTİRME VE SOSYAL DAYANIŞMA DERNEĞİ'dir. Merkezi Ankara'dadır. Şube açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI:
MADDE 2 - Aydoğan Köyü için yararlı olduğuna inanılan her türlü faaliyette bulunmaktır.
AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ESASLAR:
MADDE 3 –
a) Köyde yaşayanların fikren gelişmelerini sağlamak için bir okuma odası kurulmasını sağlamak.
b) Kentlerle köy arasındaki ulaşımı sağlamak için dernek tüzel kişiliği adına bir araç almak.
c) Köye gelecek konukları ağırlamak için köy odası yaptırmak.

d) Köyde yetişmesi mümkün olan her türlü meyve, kavak, çam ve diğer ağaçlar için fidanlık ihdas etmek.

e) Köyün mezarlıklarını saygınlığına yaraşır hale getirmek.

f) Edebiyat tarihimizde büyük bir yeri olan halk ozanı KUL HİMMET USTADIM'ın mezarını adına yaraşır şekilde düzenlemek.
g) Hastalık halinde tedavi için, ölüm halinde de cenazenin kaldırılması için üyelerimize her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak.
h) Gerek köyün gelişmesine, güzelleşmesine ve gerekse kişilere yararlı olacak diğer hususları beliren ihtiyaçlara göre karşılamak.

MADDE 4 – DERNEĞİN KURUCULARI:

1- Nazif Arslan (Em. Milletvekili)
2- Mahmur Erol (Em.Albay)
3- Veli Erdoğan (Em.Maliyeci)
4- Rıza Yalıncaklı (Serbest)
5- Hüseyin Öztürk (Serbest)
6- İbrahim Erdoğan (Serbest)
7- İsmail Polat (Sigortacı)
8- Osman Özbek (Emekli)
9- Mehmet Malatya (Emekli)
ÜYELİK ŞARTLARI :
MADDE 5- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olan ve onsekiz yaşını bitirmiş herkes derneğe üye olmak için yazılı olarak başvurabilir. Yönetim Kurulu bu başvuruyu kabul veya reddeden kararını yazılı olarak müracaat sahibine en geç otuz gün içinde bildirmek zorundadır.
ÜYELİK HAKLARI :
MADDE 6 - Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye olarak kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etme hakkına sahiptir. İstifa dilekçe ile yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
DERNEKTEN ÇIKARILMA:
MADDE 7 - Genel Kurul ile Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernek üyesi olma niteliğini yitirenler, Yönetim Kurulu'nca usulüne uygun olarak uyarılmış olmalarına rağmen aidatlarını ödememekte direnenler yönetim kurulu kararları ile üyelikten çıkarılırlar.
Gerek kendi rızaları ile dernekten ayrılanlar, gerekse çıkarılanlar derneğin mal varlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
DERNEĞİN ORGANLARI:
MADDE 8 - Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 9 - Derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. En yetkili organdır. Yönetim ve denetleme kurullarını seçmek, bütçeyi onaylamak, hesapları incelemek, gerektiğinde tüzüğü değiştirmek ve yine gerekirse derneği fesh etmek görev ve yetkilerine sahiptir.
MADDE 10 - Genel Kurul'un olağan toplantısı iki yılda bir Ocak ayında yapılır. Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi Yönetim Kurulu'nca üyelere en az 15 gün önceden bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta yoluyla bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.
Genel kurul toplantısının ilan edilen gün ve saatte çoğunluk sağlanamaması nedeni ile yapılamaması halinde, ikinci toplantının ne zaman yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman bir haftadan az altmış günden çok olamaz.
MADDE 11 - Genel kurulda yalnız gündemdeki maddeler müzakere edilir. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda birinin önermesi ile görüşülmesi istenen diğer hususların da gündeme alınması zorunludur. Genel kurul da kararlar salt çoğunlukla alınır.

TOPLANTI YER VE SAYISI:
MADDE 12 - Genel Kurul, kayıtlı üye sayısının yarıdan bir fazlası ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıdaki üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurullarını oluşturan üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

KONGRE DİVANI :
MADDE 13 - Kongre, dernek başkanı tarafından açılır. Yeterli sayı için yoklama yapılır. Ekseriyet varsa üyeler arasından bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve iki de katip seçilerek divan oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanı'na aittir.
MADDE 14 - Genel kurulca yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin listesi ad, soyad, baba adı, doğum yeri ve tarihi ile meslek ve adresleri belirtilmek sureti ile otuz gün içinde yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirine verilir.


YÖNETİM KURULU'NUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
MEDDE 15 - Yönetim Kurulu beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Seçim gizli oyla yapılır. Yönetim kurulunun görevi, dernek defter ve kayıtlarını tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, bütçeyi hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak, genel kurul kararlarını uygulamaktır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir de sayman seçer.
Yönetim kurulu toplantısına geçerli mazereti olmadan üst üste üç kez katılmayanların kurul üyelikleri düşer. Yerine yedek üyeler sıra ile çağırılır.

DENETLEME KURULU'NUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ İLE İÇ DENETİM ŞEKLİ:
MADDE 16 – a) Denetleme kurulu genel kurulca seçilen, üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Derneğin hesapları denetleme kurulunca yılda en az bir defa denetlenerek genel kurula sunulmak üzere rapor hazırlanır.
b) Derneğin İç Denetimi: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa denetimi gerçekleştirir. Genel kurul veya yönetim kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ:
MADDE 17 - Derneğin gelirleri şu kaynaklardan sağlanır:
a)  Üyelerden giriş ödentisi alınmaz. Yıllık 250 (ikiyüzelli) türk lirası aidat alınır. Bu miktarı arttırmak veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
b) Derneğe yapılan ayni ve nakti bağış ve yardımlardan.
c) Düzenlenecek sosyal faaliyetlerden.
d) Mal varlıklarından sağlanacak gelirlerden.
e) Diğer gelirlerden.

DERNEKTE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER:
MADDE 18 - Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:
a) Üye kayıt defteri.
b) Evrak kayır defteri.
c) Karar defteri.
d) Gelir gider defteri.
e) Demirbaş eşya defteri.
f) Alındı belgesi kayıt defteri.
Bu defterlerin noterden veya il dernekler müdürlüğünden tasdiki zorunludur.

GELİR VE GİDER BELGELERİ:
MADDE 19 - Dernek gelirleri (Dernek Yönetmeliği ek 17’de örneği bulunan) “alındı belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgeleri ile harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
MADDE 20 - Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek yetkili iki imza ile mümkündür. Bu imzalardan birinin muhasip üyeye ait olması zorunludur. Dernek kasasında bulundurulacak miktar ihtiyaç halinde yönetim kurulunca belirlenir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
MADDE-21- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyması halinde genel kurulda verilecek yetki ile yönetim kurulu karar alarak sadece mal ve hizmet alımı konularında kısa vadeli borçlanma yapabilir. Ancak bu borçlanma dernek üyelerinin yıllık toplam aidat ödentileri kadar olabilir. Borçlanma derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
MADDE 22- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Değişiklik teklifi gündemde yoksa toplantıda bulunan üyelerin onda birinin teklifi ile gündeme alınarak görüşülür. Değişikliğe, hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyuyla karar verilir. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı derneğin kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ:

MEDDE 23- Dernek genel kurulu, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Ancak dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu oran sağlanamazsa ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunludur. Derneğin fesih esnasındaki mal varlığı (nakit, menkul ve gayri menkul) AYDOĞAN KÖYÜ tüzel kişiliğine devredilir.
12/01/2009

 

Sayfamızı Paylaşın:

Etiketler:

Sayfa Yorumları (0 )
  • ...

Yorum Ekleyin

.